Boom BV – Algemene voorwaarden – versie 300614 Algemeen

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder tentoonstellingsverzorger: ieder die diensten verricht voor en in opdracht van Boom BV gevestigd in Oisterwijk aan Sprendlingenstraat 37 met inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel te’s-Hertogenbosch No. 55617468. De werking van deze algemene voorwaarden heeft betrekking zowel op de offerte van de tentoonstellingsverzorger en al dan niet acceptatie daarvan door de opdrachtgever als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Btw nr. NL851788373B01.

Offerte, prijsaanpassing

Artikel 2
1. Offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte de tentoonstellingsverzorger heeft bereikt.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra de tentoonstellingsverzorger aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Offertes geschieden schriftelijk.
5. Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3
De offerte van de tentoonstellingsverzorger maakt deel uit een beschrijving volgens het welk de tentoonstellingsverzorger verplicht is het werk uit te voeren en op te leveren.

Artikel 4
De tentoonstellingsverzorger is gerechtvaardigd, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren in geval van oorlog en/of indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valuta verhouding, prijsstijgingen van de materialen en andere door externe omstandigheden veroorzaakte verhogende factoren, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de opdrachtbevestiging te voorziene omstandigheden.

Kosten, vergoedingen

Artikel 5
1. Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen de tentoonstellingsverzorger en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van dezeovereenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen, etc. te betalenaan de tentoonstellingsverzorger.
2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt, zijn de in lid 1 bedoelde kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.
3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan de tentoonstellingsverzorger een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.

Inspectie

Artikel 6
1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk voor de opening van de tentoonstelling of het evenement te inspecteren op de goede conditie ervan.

2. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan de tentoonstellingsverzorger te worden gemeld. Daarin wordt zo spoedig mogelijk door de tentoonstellingsverzorger voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt met de overeenkomstige toepassing van lid 1. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdig inspectie, heeft de tentoonstellingsverzorger voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.

Oplevering, eigendom

Artikel 7
1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De opdrachtgever is verplicht het werk, voor zover dit niet zijn eigendom is, aan de tentoonstellingsverzorger af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of het evenement doch ten hoogste 12uur daarna.
2. De tentoonstellingsverzorger is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstig toepassing.
3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van de tentoonstellingsverzorger evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes,modellen, tekeningen etc. een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.
4. Blijkt uit de offerte dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5 bepaalde.
5. In geval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt de tentoonstellingsverzorger zich die eigendom voor het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling. Zolang de eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.

Risico

Artikel 8
1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan de tentoonstellingsverzorger.
2. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van de tentoonstellingsverzorger ten spoedigste aan de tentoonstellingsverzorger te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
3. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van de tentoonstellingsverzorger wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk afleveren van het werk.

Artikel 9
1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever bij de tentoonstellingsverzorger of op de plaats van het werk ter beschikking van de tentoonstellingsverzorger gesteld te worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van de tentoonstellingsverzorger en voortvloeiend uit het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van de tentoonstellingsverzorger, stellen van de in lid 1 bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen.
3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door de tentoonstellingsverzorger slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij wordt tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.

4. Tijdens het vervoer als in lid 3 bedoeld alsmede tijdens het laden het lossen en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van die goederen geheel voor de opdrachtgever. De tentoonstellingsverzorger is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van de tentoonstellingsverzorger.

5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door de tentoonstellingsverzorger tegelijk met de goederen van deze laatst worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaan aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van de tentoonstellingsverzorger ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart bovendien de tentoonstellingsverzorger voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derdenten gevolg van zo’n gebrek.

6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1 bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10
De tentoonstellingsverzorger is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerp of tot uitvoering en in gebruikgeving van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten gevolge van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de tentoonstellingsverzorger.

Overmacht

Artikel 11
1. De tussen partijen overeengekomen opleveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de tentoonstellingsverzorger door overmacht is verhinderd, om aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de tentoonstellingsverzorger is sprake indien deze na het tot stand komen van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en als gevolg van tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van de tentoonstelling of het evenement of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit; alles zowel in het bedrijf van de tentoonstellingsverzorger als bij derden, van wie de tentoonstellingsverzorger de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van tentoonstellingsverzorger ontstaan.

3. Indien door overmacht de oplevering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstellingsverzorger bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de tentoonstellingsverzorger slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Betaling

Artikel 12
1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van de tentoonstellingsverzorger om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorderen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen dertig dagen nadat het betreffende bedrag bij factuur in is gebracht.
2. Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens lid 1 is verschuldigd, dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.

3. Indien de betalingen bedoeld in de leden 1 en 2 niet binnen de betalingstermijn hebben plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 1% rente per maand verschuldigd aan de tentoonstellingsverzorger, een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.

Ontbinding

Artikel 13
1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aangevraagd, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tentoonstellingsverzorger geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Invorderingskosten, onderpand

Artikel 14
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van de tentoonstellingsverzorger verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

Geschillenregeling

Artikel 16
1. Alle geschillen tussen partijen zullen met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht bij wege van bindend advies worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de partijen zulks verklaart.
3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van de partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

Toepasselijk recht
Op alle door de tentoonstellingsverzorger af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.